УПУТСТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
ПРЕ ПОСТАВЉАЊА БАЗЕНА

Погледајте pdf упутство Преузмите pdf упутство

AQUA LINES полипропиленски базени су базени који могу бити комплетно укопани (горња ивица базена је у равни партера), делимично укопани (горња ивица базена вири изнад равни партера) или надземни (базен се поставља на плочу у равни партера – у овом случају се базен мора комплетно обзидати).

Базен је пожељно поставити на осунчано место (идеално би било да цео дан буду на сунцу) и треба оставити довољно простора око базена.

Након дефинисања и обележавања места на коме се поставља базен, почињу груби земљани радови – ископ.

Ако се базен као готов довози до лица места, неопходно је да грађевински ископ за базен буде 0,5м дужи и 0,5м шири од унутрашње мере базена. Зидови базена са хоризонталним и вертикалним укрућењима, арматуром у 2-3 зоне (у зависности од дубине базена) и термоизолацијом су дебљине 15цм, тако да је ископ дужи и шири од габаритне мере базена 20цм (са сваке стране по 10 цм). То је неопходно да би базен могао несметано да се спусти у ископ, а да приликом спуштања не дође до обрушавања земље.

Дубина ископа се одређује на основу следећих пет позиција:

- дубина базена
- дебљина дна (пода) базена
- дебљина изолационог материјала испод дна базена (СТИРОДУР 3цм)
- дебљина АБ плоче на дну ископа око 20 цм
- дебљина тампона испод АБ плоче (у зависности од геолошких услова тла)

После извршеног ископа на дну ископа се поставља тампон у дебљини коју захтевају геолошки услови тла. У зони тампона се ободом ископа провлачи дренажно црево (перфорирано са горње стране) промера минимум Ø110мм и оно се изводи на неку нижи тачку (шахту, канализацију, упојни бунар...) како би се у случају подземних вода или неке веће количине процедних вода тим цревом вода одвела од базена. Дренажно црево је потребно увити у геотекстил да би се спречило запушавање рупица са горње стране црева услед спирања тла. Пожељно је оставити ревизију дренаже помоћу које се дренажно црево периодично може испрати.

ГАРАНЦИЈА ВОДОНЕПРОПУСНОСТИ ЗА БАЗЕН НИЈЕ ВАЖЕЋА АКО СЕ У ГРАЂЕВИНСКУ РУПУ ЗА БАЗЕН НЕ ПОСТАВИ ДРЕНАЖНО ЦРЕВО У ЗОНИ ТАМПОНА И АКО СЕ ЦРЕВО НЕ ИЗВЕДЕ НА НЕКУ НИЖУ ТАЧКУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ, УПОЈНИ БУНАР!

Након тога се приступа изливању АБ плоче дебљине 20цм. АБ плоча је дупло армирана арматурним мрежама Q335. Димензије плоче су дефинисане пројектним цртежима који се добијају од продавца базена. Плоча се лије „изједна“ – нема прекида у бетонирању. Потребно је да плоча буде апсолутно хоризонтална. Код преливних базена је апсолутна хоризонталност плоче од пресудне важности. Толеранција на 10м плоче може да буде ±0,2цм. Бетон мора да зри минимум 7 дана пре спуштања базена на плочу. Потом се на њега поставља изолациони материјал (Стиродур) дебљине 3 цм, који елиминише ситне неравнине плоче и помаже очувању топлоте воде у базену.

Од грађевинског ископа за базен до машинске собе треба прокопати канал у који се спушта канализациона цев промера дефинисаног пројектом која служи као бужир - облога за базенске цевне и струје нинсталације. Бужир-цев не треба затпавати док се не провуку базенске инсталације.

МАШИНСКА СОБА за смештај базенске опреме треба да буде што ближе базену. У машинску собу је неопходно са мреже довући напојни кабал промера дефинисаног у договору са произвођачем базена, а који се одређује на основу опреме која се уграђује у базен. Напојни кабал у главном струјном ормару са кога је доведен мора имати свој независни осигурач. На напојни кабал за базенску опрему се не сме повезивати ни један други потрошач осим базенске опреме! Ако у машинској соби има потребе за било каквим другим потрошачима (расвета, утичнице и сл.) мора се довести посебан кабал, независтан од базенског напојног кабла. Од машинсе собе се мора одвести канализациона цев Ø75мм до места где се може испуштати отпадна вода (канал, упојни бунар, канализација). Цев за отпадну воду треба сместити негде у зиду машинске собе и оставити могућност да се приликом инсталирања цевовода базена крак отпадне воде од филтрационог система може повезати са њом. Машинска соба треба да има и сливник на поду који се не сме спајати са краком отпадне воде, а који такође треба одвести у канализацију, упојни бунар, неки канал или слично. Неопходно је да машинска соба има решено питање вентилације због кондензације која се јавља услед рада пумпи.

СКИМЕРСКИ БАЗЕНИ: Простор потребан за смештање базенске опреме код скимерских базена је око 1,5м2 (у зависности од опреме која се уграђује). Машинска соба не мора да буде у нивоу базена – може се сместити и изнад нивоа базена.

ПРЕЛИВНИ БАЗЕН: Простор потребан за смештај базенске опреме и компензационог резервоара (који је код преливних базена неопходан) код преливних базена се одређује на основу димензије базена, јер она диктира димензију компензационог резервоара, а смим тим и машинске собе. Машинска соба МОРА БИТИ У НИВОУ БАЗЕНА ИЛИ ИСПОД ЊЕГА јер се вода из преливног канала природним падом мора сливати у компензациони резервоар. У машинску собу је неопходно са водовода довести свежу воду ПП цевима промера ½“..

Спуштање базена: Базени који се довозе као готови до лица места стижу специјализованом нисконосећом приколицом. За спуштање базена у грађевински ископ, инвеститор је дужан да обезбеди дизалицу или 15-ак људи да се базен неоштећено спусте у ископ.

Инсталирање базена се врши спајањем цеви између филтерске јединице и дизни, и филтерске јединице и скимера (преливног канала уколико се ради о преливном базену). Такође се изводи и електична инсталација за базене са уграђеним подводним рефлектором.

Базен треба да је увек напуњен водом, да не би долазило до деформације зидова услед термоеластичности материјала. Вода из базена се испушта једино у случају замене воде и чишћења базена, али и тада на кратко. Зими и у периоду могућег повећања нивоа подземних вода, као и у летњим месецима никако не сме бити без воде.