UPUTSTVO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE
POSLE POSTAVLJANJA BAZENA

Pogledajte pdf uputstvo Preuzmite pdf uputstvo

Posle postavljanja bazena u građevinski iskop na armiranu betonsku ploču i povezivanja cevnih i strujnih instalacija između bazena i mašinske sobe počinje drugi deo građevinskih radova tzv. obetoniranje bazena koje obavlja investitor. Ti radovi se sastoje iz dve faze:

1. Razupiranje bazena
2. Ispunjavanje prostora između bazena i zemlje suvim mršavim betonom uz paralelno punjenje bazena vodom

Razupiranje bazena
Pre početka punjenja bazena vodom neophodno je dobro i pravilno ga razupreti. Razupiranje se radi da prilikom obetoniranja bazena ne bi došlo do deformacija bazena (krivljenja ka unutrašnjosti ili ka spoljašnjosti ravnih zidova bazena).

Za pravilno razupiranje bazena neophodne su što duže i što ravnije štafne, letve, grede i kočići. Neophodno je da se uz prave strane bazena postave štafne uz gornju ivicu bazena i sa spoljne i sa unutrašnje strane i da se na svakih 1,5 – 2m, te štafne povežu preko širine bazena posebnom štafnom i na taj način praktično napravi rešetka preko bazena kao na slici ispod.Pored toga, spoljne štafne je potrebno ukrutiti odstojnicima koji se sa jedne strane vezuju za kočiće koji se pobijaju u zemlju pored građevinskog iskopa, a sa druge strane za spoljnu štafnu (gredu).
I kraće strane bazena je neophodno ukrutiti kako ne bi došlo do njihovih deformacija. U velikoj većini slučajeva dovoljno je na horizontalno ukrućenje od bele plastike postaviti jednu štafnu i sa 2-3 kočića i odstojnika upraviti te strane na isti način kao i duže.

Kada je dobro razupret – upravljen (što se vizuelnom kontrolom može utvrditi) bazen može da počne da se puni vodom. Kada se napuni 30-40cm vode, tada može da se krene i sa ispunjavanjem prostora između zemlje i bazena suvim mršavim betonom.
Ispunjavanje prostora između bazena i zemlje suvim mršavim betonom
uz paralelno punjenje bazena vodom
Beton kojim se ispunjava prostor između bazena i zemlje je suvi mršavi beton, baš kao za izravnjavajući (za košuljicu). Za ovu vrstu betona neophodno je obezbediti cement i frakciju peska granulacije 2-5mm. Odnos cement – pesak može da bude 1:3 - 1 : 5.

Suvi mršavi beton se mora pripremati u mešalicama, jer mikseri nisu u stanju da pripreme tako suvu vrstu betona. Beton se sipa redom oko bazena (po jedna kolica na dve komore koje čine vertikalna ukrućenja). Prilikom sipanja betona u prostor između bazena i zemlje, strogo se mora voditi računa da se ne oštete cevi i druga vidljiva oprema.

Na mestima gde su provučene cevne instalacije, beton se ne sme sipati iz kolica direktno, već se to mora polako raditi lopatom, kako ne bi došlo do oštećenja cevnih instalacija. Kada se u svaku komoru bazena (razmak između dva vertikalna ukrućenja) naspe po pola kolica betona, kreće se ponovo od početka.

Za vreme betoniranja bazen se može dopunjavati vodom. Neophodno je da nivo vode u bazenu uvek bude viši od nivoa betona između bazena i zemlje za 10-20cm i ta razlika u nivoima treba da se održava do vrha bazena, kako bi uvek imali ravnotežu pritiska vode iznutra i pritiska betona spolja. Bazen se puni vodom do polovine skimera, odn. 8-10cm od vrha bazena i tu se na kraju betoniranja sustižu nivi vode u bazenu i betona okolo njega. Prilikom betoniranja neophodno je vršiti stalnu vizuelnu kontrolu kako ne bi došlo do deformacija (u slučaju lošeg razupiranja) i kako bi se odmah ispravile eventualne greške koje je posle vezivanja betona nemoguće više ispravljati.

Sa ispunjavanjem prostora između zemlje i bazena suvim mršavim betonom ide se sve do horizontalnog belog ukrućenja, koje se nalazi na 8-10cm od vrha bazena. Prostor iznad horizontalnog ukrućenja ostaje za postavljanje košuljice i parternog uređenja (pločica, kamena, štampanog betona, dekinga i ostalog).

Poklopci razvodnih kutija od reflektora, poklopci skimera, regulatori vazduha za hidromasažu i turbo jet i poklopci sistema za automatsko dopunjavanje vode ostaju u ravni parternog uređenja (kote „NULA“), dostupni za eventualne servise.

Štafne (grede) kojima je bazen razupret ne treba skidati minimum 24h posle završetka betoniranja bazena.

Moguće pojave na koje se mora obratiti pažnja prilikom betoniranja:
Prilikom betoniranja između 2 vertikalna ukrućenja može se javiti deformacija zida od bazena ka zemlji. Takve deformacije se javljaju ako se beton koji je nasut nasuprot deformacije nije slegao, pa voda vrši veći pritisak ka spolja od pritiska betona ka bazenu. U ovom slučaju je neophodno nekom šipkom ili letvom sabiti beton u delu gde se pojavila deformacija. Sabijanje betona se mora lagano raditi i strogo se mora voditi računa da se šipkom ne oštete instalacije ili oprema.Prilikom betoniranja između 2 vertikalna ukrućenja retko može doći do deformacije zida od betona ka vodi. Takve deformacije se javljaju ako je beton koji je nasut dosta vlažan i beton ka bazenu vrši veći pritisak od vode iznutra. Ako dođe do ovakve deformacije, neko mora da udje u bazen i uz deformaciju postavi tablu stirodura i praktično izgura beton kako bi ispravio deformaciju. Tom prilikom je potrebno odvaditi malo vlažnog betona i na tom mestu nasuti suv beton.

Ako prilikom betoniranja bude bilo kakvih nejasnoća, obavezno nas kontaktirajte.